DATE Sacramenti e Professione di Fede

– CRESIMA 1° media – sabato 23 ottobre 2021, ore 15,00

– PROFESSIONE DI FEDE adolescenti – domenica 24 ottobre 2021, ore 11,00

– PRIMA CONFESSIONE – domenica 13 marzo 2022, ore 15,00   

– CRESIMA 5° elementare – sabato 7 maggio 2022, ore 15,00    

– PRIMA COMUNIONE – domenica 15 maggio 2022, ore 11,00       

– PROFESSIONE DI FEDE 3° media – domenica 22 maggio 2022, ore 11,00